XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX831 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 Monterey Bay, CA. USA  /  Service uptime: 102 days 18:21:10
Network interfaces Statistics
eth0
Day RX TX Avg Rx Avg TX
Month RX TX Avg Rx Avg TX